برچسب: معلم خصوصی زبان در اندرزگو

  • آموزش زبان در اندرزگو

    آموزش زبان در اندرزگو افرادی مانند اوگدن (۱۹۳۰)، ، غرب، پالمر و (۱۹۳۶)، و غرب (۱۹۵۳)همه این برنامه‌درسی با اصطلاح ساختاری را پرورش داده‌است. دیدگاه پالمر در مورد دستور زبان، با این حال، از نظر دستور زبان، متفاوت از نظر دستور زبان است. روش ترجمه – ترجمه سنتی در آن دیدگاه او شامل سیستم می‌شود […]