برچسب: تدریس خصوصی زبان در ونک

  • آموزش زبان در ونک

    آموزش زبان در ونک تکلیف نیازهای پیچیدگی (یعنی این که یاد گیرنده تا چه حد دشوار است). معلمان نه تنها باید درباره نوع کار تصمیم‌گیری کند بلکه بر روی ترتیب، گام زدن،محصولات، استراتژی‌های یادگیری و مطالب مرتبط با این وظیفه. برای رسیدن به این هدف باید “استراتژی‌های یادگیری زبان” و “استراتژی‌های یادگیری زبان” در نظر […]