برچسب: آموزشگاه زبان انگلیسی پاسداران

  • آموزش زبان پاسداران

    آموزش زبان پاسداران می‌تواند کمک کند تلفظ بومی – مانند تلفظ. هنوز یک مساله باز است که چگونه و چگونه تلفظ باید آموزش داده شود. عموما در نظر گرفته می‌شود، هرچند تلفظ می‌تواند به طور شهودی تشخیص داده شود، هنوز هم برای آموزش واضح مفید است، چرا که شواهد حاکی از آن است که آموزش […]